Přejít k obsahu

Získání plných textů

Studentům poskytujeme možnost získávání plných textů článků, u nichž jsou v EIZ (elektronických informačních zdrojích) dostupných na ZČU přístupná pouze abstrakta. Cílem služby je, aby si každý absolvent dokázal z přístupných EIZ zpracovat rešerši odborné literatury k diplomové (bakalářské) práci, a zároveň měl možnost získat zdarma plný text alespoň jednoho článku. Jedná se například o práce obsažené v multioborové databázi Web of Science a v technických databázích centrály Dialog (Compendex, Inspec, Metadex a Iconda). Zároveň předpokládáme, že takto získané plné texty zůstanou na příslušných katedrách.

Tato služba je dotována z projektu FRVS, proto je pro studenty zdarma, a bude poskytována až do vyčerpání speciálního účtu zřízeného v rámci VPK (Virtuální polytechnické knihovny), která zajištuje MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční službu) včetně reprografických služeb a dodávání dokumentů v elektronické podobě. Požadovaný dokument se nejprve hledá v Souborném katalogu, který obsahuje záznamy odborných časopisů tématicky zaměřených především na techniku a přírodní vědy, uchovávaných ve fondu zúčastněných knihoven. Teprve, když není časopis na území České republiky, žádá se o dodání plného textu zahraniční knihovna.

Student požádá o dodání plného textu příslušnou dílčí knihovnu. V žádosti vyplní kromě bibliografických údajů požadovaného článku i EIZ, kde článek našel, údaje o DP (BP), fakultu a katedru, která práci zadala. Tyto údaje budou využity ke zpracování statistik. Formulář objednávky je přizpůsoben tomu, aby do něj bylo možné vložit celý bibliografický záznam zkopírovaný z EIZ. Vyplněnou objednávku je třeba doručit knihovně jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Formulář se vyplňuje přímo na webu. Fakulta a EIZ, v němž byl požadovaný článek nalezen se vybírá v poli formuláře. Vyplněnou objednávku lze přímo vytisknout, ale je potřeba si ji zároveň uložit na disk a teprve z disku poslat jako přílohu mailem.

Fakulta

Dílčí knihovna

Odpovědná osoba

e-mail / telefon
FAV
FEL
FST
FEK Plzeň
Knihovna Bory

Jan Malý

mvsbor@uk.zcu.cz
377637757

FPE

Pedagogická knihovna

Klatovská 51

Radka Čechová

mvsped@uk.zcu.cz
377637733

FPR
FF
Knihovna Právnické fakulty a Filozofické fakulty
Sady Pětatřicátníků 16
Mgr. Sylva Řehořová

mvspra@uk.zcu.cz
377637740

FEK Cheb Ekonomická knihovna v Chebu Jana Tomanová

jtomanov@uk.zcu.cz
377637760

Patička