Přejít k obsahu

Virtuální prohlídka Knihovny Bory

Ještě jste u nás nebyli? Nově máte možnost prohlédnout si Borskou knihovnu z pohodlí Vašeho domova. Připravili jsme pro Vás virtuální prohlídku knihovny!

Noční studovny v Knihovně Bory

Od pondělí do pátku máte možnost pronájmu skupinových studoven v přízemí i po provozní době knihovny! Podrobnosti a pravidla Vám rádi sdělíme přímo u výpůjčního pultu v knihovně na Borech. Ptejte se Vašich knihovníků.

Kurz rychlého čtení nově i v Knihovně Bory

On-line kurz rychlého čtení Rozečti.se je nově dostupný i v individuálních studovnách č. 230, 231, 232 a 233 v knihovně na Borech. Díky kurzu můžete zvýšit efektivitu čtení, odbourat stres a ušetřit čas!

Fond a zaměření knihovny

Knihovna Bory sídlí v univerzitním kampusu na Borech a poskytuje služby hlavně fakultám a útvarům v tomto areálu. Podle zaměření výše uvedených součástí univerzity je profilován i knihovní fond Knihovny Bory, který zahrnuje především informační zdroje technického, ekonomického, humanitního a společenského zaměření a zdroje z oblasti umění. Kromě toho knihovna nakupuje literaturu z oborů navazujících a publikace všeobecného charakteru (encyklopedie, slovníky apod.).

Knihovna shromažďuje, eviduje a uchovává plné texty publikační činnosti pracovníků Západočeské univerzity - vyjma Fakulty pedagogické, Fakulty právnické a Fakulty ekonomické. Fond publikační činnosti je určen k archivním účelům, ale publikace jsou k dispozici k prezenčnímu studiu. Od roku 2002 jsou uchovávány také bakalářské a diplomové práce studentů ve stejném rozsahu fakult, jako publikační činnost. Kvalifikační práce obhájené v roce 2012 a později jsou přístupné bez omezení ve fulltextu v Digitální knihovně ZČU (vyjma prací, jimž byla udělena výjimka děkana).

Knižní fond je zprostředkován formou volného výběru, který se nachází v prvním patře knihovny. Dokumenty, které se nenacházejí ve volném výběru, je možné objednat ze skladu. Aktuální ročníky odebíraných periodik jsou k dispozici k prezenčnímu studiu.

Knihovna na Borech nabízí celkem 236 studijních míst ve studovně, 5 kolektivních a 9 individuálních studoven. K dispozici je 39 PC, v prostoru celé knihovny je bezdrátové připojení na internet prostřednictvím WiFi sítě Eduroam. Využít lze reprografickou techniku, zařízení na laminování a kroužkovou vazbu, knihovna nabízí ke koupi kancelářské potřeby.

Vyhledávání pouze ve fondu Knihovny Bory.

Volný výběr knih a studovny

Výpůjční protokol a studovna periodik:

 • otevírací doba
 • telefon: 377637755
 • adresa: Univerzitní 18, Plzeň
 • e-mail: pujcbor@uk.zcu.cz
 • 1. NP, místnost UB111
 • půjčování, vracení, rezervace
 • 20 studijních míst, 3 PC s online katalogem a možností tisku
 • 2 multifunkční zařízení (barevné kopírování, tisk, skenování), samoobslužná kroužková vazba
 • samoobslužné výpůjční zařízení selfcheck

 Volný výběr a studovna:

 • otevírací doba
 • telefon: 377637757
 • adresa: Univerzitní 18, Plzeň
 • e-mail: pujcbor@uk.zcu.cz
 • 2. NP, místnost UB211
 • fond zaměřený na fakulty v kampusu Bory (FAV, FST, FEK, FEL, FDU a ÚJP)
 • 218 studijních míst z toho 36 počítačových
 • počítače s přístupem do databází a norem ČSN
 • 1 multifunkční zařízení (barevné kopírování, tisk, skenování), scanner formátu A3

Sklad:

 • fond publikační činnosti, vysokoškolské kvalifikační práce (pouze prezenčně)
 • archiv periodik
 • tituly ze skladu, které nejsou k dispozici ve volném výběru, jsou dostupné na základě žádosti u výpůjčního pultu na počkání

 Kolektivní a individuální studovny :

 • 1. NP - 3 kolektivní studovny pro 9-11 osob, fungují i jako noční studovny po konci otevírací doby Knihovny Bory
 • 2. NP - 2 kolektivní studovny (vybaveny PC a jedna interaktivní tabulí) pro 11-15 osob; 9 individuálních studoven, 4 z nich jsou  vybaveny PC
 • studovny lze rezervovat telefonicky, mailem, nebo osobně
 • v individuálních studovnách č. 230, 231, 232 a 233 je dostupný on-line kurz rychlého čtení Rozečti.se

Vstupní hala s recepcí :

 • otevírací doba
 • telefon: 377637772
 • 1. NP, místnost UB013
 • půjčování klíčů od šatních skříněk a studoven v 1.NP, prezenční výpůjčky notebooků, dataprojektorů, podsedáků a her
 • 93 studijních míst
 • 1 multifunkční zařízení (barevné kopírování, tisk, skenování)
Z historie Knihovny Bory

Historie knihovny je spjata zejména se vznikem a vývojem a Vysoké školy strojní a elektrotechnické a v průběhu vývoje knihovna několikrát změnila své organizační zařazení a jméno. Knihovna VŠSE sídlila od roku 1952 v prostorách v sadech Pětatřicátníků. Postupně rostla, v roce 1968 měla celkem 91 540 svazků, 2 215 registrovaných čtenářů a obývala prostory 250 m2. V roce 1990 tvořil knihovní fond 243 841 svazků, 3 166 registrovaných čtenářů a sídlila ve dvou budovách v sadech Pětatřicátníků 14 a 16 (kanceláře).

V roce 1991 byla založena Západočeská univerzita. Z dosavadní Vysoké školy strojní a elektrotechnické vznikla Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická, postupně vznikaly další fakulty, které využívají Knihovnu Bory - Fakulta aplikovaných věd, Fakulta ekonomická a rovněž Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

Po roce 1991 knihovna pod názvem nejdříve Ústřední knihovna, později Technická knihovna sloužila technickým fakultám univerzity.
Počátky automatizace spadají do začátku 90. let s využitím systému AK, který byl vyvinut na ČVUT původně pro jejich vlastní knihovnu. V roce 1995 byl koupen automatizovaný knihovnicko - informační systém Aleph. Knihovny s jeho pomocí začaly budovat jednu společnou databázi - katalog, společný byl také výpůjční protokol, takže čtenáři měli možnost s jednou průkazkou navštěvovat všechny knihovny Západočeské univerzity.
1. 7. 1998 vznikla společná Univerzitní knihovna a Technicko-ekonomická knihovna (název změněn v r. 1997) se stala jednou z jejích dílčích knihoven.
V roce 2001 byla dokončena stavba a v září slavnostně otevřena nová budova ve vysokoškolském areálu Bory, do níž byla Technicko-ekonomická knihovna přestěhována.
V závěru roku 2002 se podařilo otevřít novu studovnu v sadech Pětatřicátníků (určenou zejména Fakultě humanitních studií a Fakultě elektrotechnické), které sídlily v centru města.
V roce 2004 došlo k několika změnám v dislokaci studoven - byla nově otevřena studovna v Husově ul. s literaturou především pro studenty Fakulty ekonomické. Studovna v sadech Pětatřicátníků byla z důvodu rekonstrukce budovy zrušena a knihy byly zařazeny do volného výběru Technicko-ekonomické knihovny na Borech. Část fondu týkající se archeologie byla poté umístěna v provizorních studovnách - nejdříve opět v sadech Pětatřicátníků a později ve studovně v Husově ulici.
V roce 2005 byla opět vybudována studovna pro celou Fakultu filozofickou (dříve Fakulta humanitních studií) v Sedláčkově ulici. Byla slavnostně otevřena 14. března.
Od roku 2006 Technicko - ekonomická knihovna změnila jméno. Od 1. 1. 2006 se nazývá Knihovna Bory.
V roce 2007 byla otevřena nová knihovna - Knihovna Fakulty právnické a Fakulty filozofické v Sadech Pětatřicátníků 16. Část sloužící Fakultě filozofické vznikla z bývalé studovny v Sedláčkově ulici, která byla přesunuta do těchto nových prostor. Fond knihovny byl doplněn o další literaturu z příslušných oborů - do té doby byla k dispozici v Knihovně na Borech.

V rámci projektu RIPO: Rozšíření informační podpory výzkumu a vývoje v rámci prioritní osy 4 operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, byla zpřístupněna přístavba nového křídla budovy. Stavební práce začaly v červenci 2012 a postupně došlo k výstavbě prostor určených pro archív, které jsou uloženy v podzemní části budovy. První a druhé nadzemní patro vyrostlo během podzimu 2012 a vznikly zde prostory pro nové studovny, které jsou dvojího typu. Jedná se o skupinové studovny, kde mohou studenti pracovat v týmu s možností prezentace výsledků. K dispozici je výpočetní technika a dataprojektory. Druhý typ studoven je určen studentům, kteří preferují individuální způsob studia a jim je určena tzv. individuální studovna. V druhém nadzemním podlaží došlo k rozšíření volného výběru knih a počtu studijních míst. V nových prostorách knihovny je pamatováno i na relaxační zónu pro studenty, která se nachází v prvním nadzemní podlaží a kde se je k dispozici i malá kavárna.

Z kapacitních důvodů nebylo možné, aby byl do volného výběru zařazen kompletní fond knihovny, proto je část umístěna ve skladištích, z nichž jsou knihy na žádost čtenáře expedovány. Studovna periodik zpřístupňuje více než 110 titulů časopisů, archiv archeologických sborníků a jiných dokumentů.

Nejdůležitější data
 • od roku 1952 knihovna umístěna v prostorách v sadech Pětatřicátníků
 • 1991 - založení Západočeské univerzity, knihovna - pod názvem Ústřední knihovna, později Technická knihovna - sloužila technickým fakultám univerzity
 • začátek 90. let - počátky automatizace - systém AK
 • 1995 - knihovnicko-informační systém Alephu
 • 1997 - změna názvu na Technicko-ekonomická knihovna
 • 1. 7. 1998 vznikla společná Univerzitní knihovna
 • 2001 - otevřena nová budova ve vysokoškolském areálu Bory - Technicko-ekonomická knihovna přestěhována
 • 2002 - nová studovna v sadech Pětatřicátníků pro Fakultu humanitních studií a Fakultu elektrotechnickou
 • 2004 - organizační změny v rámci Univerzitní knihovny (přesun zpracování knih do centra v knihovně na Borských polích) otevřena studovna v Husově ul. pro Fakultu ekonomickou studovna v sadech Pětatřicátníků z důvodu rekonstrukce budovy zrušena, část fondu (archeologie) umístěna v provizorních studovnách - nejdříve opět v sadech Pětatřicátníků a později ve studovně v Husově ulici
 • 2005 - vybudována studovna pro celou Fakultu filozofickou v Sedláčkově ulici
 • 2006 - Technicko-ekonomická knihovna změnila jméno - Knihovna Bory
 • 2007 - otevřena nová knihovna - Knihovna Fakulty právnické a Fakulty filozofické v sadech Pětatřicátníků 16, studovna v Sedláčkově ulici přesunuta do této knihovny
 • 2014 - přístavba Knihovny Bory, díky které byl rozšířen volný výběr knih a počet studijních míst. Nově vznikly prostory vstupní haly, kolektivních i individuálních studoven, venkovní relaxační zóny a kavárny
 • 2016 - v souvislosti se stěhováním Fakulty ekonomické do univerzitního kampusu, přesunuta studovna z Husovy ulice do Knihovny Bory

Patička