Přejít k obsahu
Pedagogická knihovna
Aktuálně z Pedagogické knihovny

On-line kurz rychlého čtení

 • Pedagogická knihovna nově nabízí bezplatný základní on-line kurz rychlého čtení Rozečti.se (celkem 20 lekcí), který Vám může dopomoci k větší efektivitě při práci a studiu! Získejte volný čas navíc tím, že se naučíte rychlému čtení!
 • Přístup do kurzu je možný ze všech počítačů v Pedagogické knihovně na Klatovské z adresy http://knihovna.rozectise.cz/4739 . Chcete se o kurzu dozvědět více?
Fond a zaměření knihovny

Pedagogická knihovna je co do velikosti fondu největší knihovnou ZČU. Podstatnou část knih tvoří pedagogika a psychologie, ale najdeme zde i literaturu ze společenských i přírodovědných oborů - fond kopíruje svým složením obory vyučované na fakultě. Velkou část tvoří učebnice, zejména pro základní školy a gymnázia.
Knihovna shromažďuje, eviduje a uchovává plné texty publikační činnosti pracovníků fakulty. Publikační činnost tvoří zvláštní část fondu knihovny, slouží víceméně k archivním účelům, ale je samozřejmě k dispozici k prezenčnímu studiu.
Od roku 2002 zpracováváme a uchováváme také bakalářské a diplomové práce studentů fakulty, informace o těchto novějších pracích je dostupná v online katalogu Aleph.
Práce z předchozích let máme k dispozici pouze výběrově. Informace o diplomových a bakalářských pracích obhájených na fakultě před rokem 2002 je možné nalézt v databázi diplomových prací FPE, kde jsou shromážděny záznamy z let 1992-2001. Databáze je přístupná na adrese http://www.dpfpe.knihovna.zcu.cz a knihovna postupně zpracovává další záznamy z předchozích let.
Nově jsou navíc kvalifikační práce obhájené v roce 2012 a později přístupné bez omezení ve fulltextu v Digitální knihovně ZČU (vyjma prací, jimž byla udělena výjimka děkana).
Časopisy se půjčují pouze prezenčně. Aktuální čísla časopisů jsou k dispozici ve studovnách, zkompletované ročníky najdete buď ve studovnách nebo je lze objednat ze skladu.

Vyhledávání pouze ve fondu Pedagogické knihovny

Volný výběr knih a studovny

Volný výběr a studovna Klatovská:

 • otevírací doba
 • telefon: 377637733
 • adresa: Klatovská 51, Plzeň
 • e-mail: pujcped@uk.zcu.cz
 • přízemí, místnost KL108
 • prezenční studium - základní příruční knihovna
 • všechny obory vyučované na fakultě
 • fond učebnic pro ZŠ, gymnázia
 • fond publikační činnosti (pouze prezenčně)
 • přehled novinek ve fondu knihovny
 • 48 studijních míst z toho 13 počítačových
 • 5 počítačových stanic s přístupem do katalogu ALEPH a COMDAT
 • 3 kopírky (2 barevné), tiskárna
 • skener
 • k dispozici wi-fi síť

Depozitář Klatovská:

 • tituly z depozitáře, které nejsou k dispozici ve volném výběru nebo ve studovnách, jsou dostupné na základě žádosti u výpůjčního pultu na počkání

Studovna periodik Klatovská:

 • otevírací doba
 • telefon: 377637836
 • adresa: Klatovská 51, Plzeň
 • e-mail: studkla@uk.zcu.cz
 • 1. poschodí, místnost KL245
 • prezenční studium - periodika, denní tisk
 • obory: pedagogika, psychologie, biologie, fyzika, matematika, tělesná výchova, výtvarná výchova, knihovnictví, regionální periodika atd.
 • 23 studijních míst z toho 8 počítačových
 • studijní místo s videem
 • kopírka, tiskárna
 • akvizice periodik - nabídky, objednávky, urgence
 • depozitář vázaných starších ročníků
 • lístkový katalog starších ročníků
 • k dispozici wi-fi síť
 • seznam časopisů odebíraných v roce 2020

Týmová studovna Klatovská

Z historie Pedagogické knihovny

Pedagogická knihovna, dnešní dílčí knihovna Univerzitní knihovny ZČU, byla zřízena 1. 4. 1956 jako Ústřední knihovna Vyšší pedagogické školy se sídlem ve Veleslavínově ulici. Fond byl vytvořen sloučením několika katedrálních knihoven a čítal přibližně 65 000 svazků.
V roce 1964 se knihovna přestěhovala do budovy bývalého reálného gymnázia na tehdejší třídě 1. máje, v současnosti Klatovské třídě, kde sídlí dodnes.
V roce 1989 je k dispozici již 40 studijních míst ve studovně a knihovna se začíná rozvíjet i v dalších směrech, např. od r.1992 je v knihovně k dispozici kopírka.
Aby knihovna udržela krok s rozvíjejícími se informačními potřebami fakulty, byl nutností nákup automatizovaného knihovního systému. V polovině 90. let se fakulta rozhodla pro nákup systému Tinlib. Díky snaze o sjednocení knihovnických služeb na celé Západočeské univerzitě, se i Pedagogická knihovna připojila k ostatním knihovnám na univerzitě a spolu s nimi začala v roce 1997 používat automatizovaný systém Aleph. V této době došlo rovněž k rozšíření prostor knihovny a v dubnu roku 1998 je ve Veleslavínově ulici otevřena nová studovna, určená pro prezenční studium oborů tamních kateder.
Dnem 1. 7. 1998 vzniká na ZČU Univerzitní knihovna a Pedagogická knihovna se stává jednou z jejích dílčích knihoven.
Na přelomu let 1999-2000 prošla knihovna snad nejzásadnější rekonstrukcí ve své historii. V přízemí v budově na Klatovské vzniká nová studovna a především půjčovna s volným výběrem studijní literatury s téměř 30 000 svazky. Zároveň nově vzniká v prvním patře budovy studovna periodik. Uživatelům jsou k dispozici dvě samoobslužné kopírky a laserová tiskárna.
V prosinci 2003 byla dokončena rekonstrukce skladových prostor na Klatovské včetně instalace moderních posuvných kompaktních regálů. Se zahájením zimního semestru školního roku 2003/2004 zahájila provoz i další studovna Pedagogické knihovny a to v budově v Jungmannově ulici. Knihovna tak získala další prostor s volným výběrem pro téměř 10 000 svazků a dalších 40 studijních míst. 

 Nejdůležitější data
 • 1. 4. 1956 - vznik Ústřední knihovny Vyšší pedagogické školy ve Veleslavínově ulici (sloučení několika dílčích knihoven, fond cca 65 000 svazků)
 • 1963 - nákup knih a časopisů pouze prostřednictvím Ústřední knihovny
 • 1964 - přestěhování všech provozů knihovny včetně skladů do budovy na Klatovské třídě
 • 80.léta - přístavba na Klatovské třídě, přestěhování knihovny do jiného křídla budovy
 • 1997 - používán automatizovaný knihovní systém Aleph spolu s ostatními knihovnami ZČU
 • 1998 - otevření studovny ve Veleslavínově ulici
 • 1. 7. 1998 - vznik Univerzitní knihovny ZČU
 • 2000 - zprovozněna rekonstruovaná půjčovna s volným výběrem odborné literatury (30 000 svazků) a studovnami
 • 2002-2003 - rekonstrukce skladových prostor v suterénu na Klatovské třídě (stěhovaní a čištění téměř 200 tis. svazků knih, 2500 přepravek s knihami)
 • 2003 - otevřena studovna v Jungmannově ulici
 • 2004 - organizační změny v rámci Univerzitní knihovny (přesun zpracování knih do centra v knihovně na Borských polích)
 • 2004 - rekonstrukce studovny periodik na Klatovské třídě
 • 2013 - uzavřena studovna v Jungmannově ulici, otevřena Týmová studovna

Patička